دسته‌بندی نشده

نشست کانونها

رئیس هیئت مدیره کانون ترویج داوری و میانجیگری خبر داد که در مورخ 19-20 تیرماه در هتل پردیسان مشهد نشست دبیر خانه های انجمن های صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان کشور برگزار و مقرر است تفاهم نامه داوری  فی مابین کانون ترویج و کانون سراسری انجمن های ساختمان [...]