مقالات داوری

ترویج امر حکمیت و داوری و نحوه رسیدگی و اجرای آن در محاکم ایران و بین الملل

نگارنده: رقیه مرسلی-کارشناس ارشد حقوق بین الملل آذربایجانشرقی، شهرستان میانهداوری به عنوان یکی از شیوه¬های حل وفصل اختلاف¬ها در دعاوی داخلی و بین¬المللی، جایگاهی در خور توجه دارد.با عنايت به فوايد داوری و نقش مثبت و سازنده آن به عنوان يک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی [...]

مزایای نهاد داوری در مقایسه با دادگستری

مزایای نهاد داوری در مقایسه بادادگستری تسریع در رسیدگی و عدم اطاله در دادرسی.هزینه کمتر.وسعت اختیارات اشخاص در جهت انتخاب افرادی جهت سمت داور وهمچنین رضایت بیشتر طرفین به رای صادره است.از زبان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کانون ترویج داوری و میانجیگری یکی از شاکله های جامعه [...]