مقالات حقوقی

دموکراتیزه کردن حکومت ها بر اساس نظریه ی لیبرالیسم جان رالز

نگارنده: محسن قراچه زاده-دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه ازاد واحد تهران شمال دموکراتیزاسیون را فرایند تغییر نظام سیاسی غیردموکراتیک به نظام سیاسی دموکراتیک تعریف نمودهاند. بحث از «گذار به دموکراسی» یکی از مباحث مهم علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی است که با مفروض دانستن مباحث فلسفی دموكراسی در [...]