معاونت امور بین الملل

معاونت امور بین الملل در راستای ترویج امر داوری، تطبیق قوانین حاکم بر امور داوری بین المللی با قانون داوری ایران وبرگزاری دوره و سمینارهای داوری بین المللی بعنوان یکی از معاونت های کانون ترویج داوری و میانجیگری تشکیل گردیده است.

با حکم مدیرعامل و رییس هیت مدیره کانون ترویج داوری و میانجیگری،سرکار خانم دکتر مریم بهرامی بعنوان معاونت امور بین الملل منصوب گردیدند.